VšĮ Kauno Futbolo Akademija kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba vykdė projektą skirtą akademijos veiklos efektyvumo didinimui. Siekiant atitikti visus šiuolaikinio neformalaus ugdymo programos standartus, bei užtikrinti reikalingų priemonių kokybiškam vaikų ugdymui suteikimą, projekto paraiškoje buvo numatyta modernizuoti akademijos ugdymo aplinką, įsigyjant šiuolaikines priemones bei įrangą, sudarant didesnes galimybes ir motyvaciją siekti aukštesnių sportinių rezultatų. Džiaugiamės turėję galimybę vykdyti šį projektą, kurio nauda tapo jaučiama tarp akademijos bendruomenės, bei Kauno miesto sportininkų.

APIE PROJEKTĄ:

Projekto problema – VšĮ Kauno futbolo akademijos ugdymo aplinkos neatitikimas šiuolaikiniams neformalaus ugdymo krypties programų reikalavimams bei mokymuisi ir ugdymuisi reikalingų priemonių/įrangos neatitikimas šiuolaikiniams standartams.

Projekto poreikis: VšĮ Kauno futbolo akademija (toliau – Akademija) yra futbolininkų rengimo įstaiga, kurios tikslas – aukšto meistriškumo futbolininkų auginimas. Vykdant šią veiklą yra būtina turėti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymosi infrastruktūrą, kuri motyvuotų įstaigos ugdytinius ir augintų jų pasitikėjimą savo gabumais ir pačiu savimi.  Prieš projektą Akademija vykdydama neformalaus ugdymo programą negalėjo užtikrinti vykdomos programos efektyvumo, nes nebuvo užtikrinamas kompleksiškumas, t.y. nebuvo pasiekiama kokybiško fizinio, funkcinio ir psichologinio parengtumo sąveika. Nors Akademija daug dėmesio skiria ugdymo proceso gerinimui, bet vien savo išgalėmis buvo nepajėgi atnaujinti ugdymo aplinkos ir infrastruktūros.

Problemos sprendimo būdas: siekiant išspręsti Projekto problemą, modernizuota Akademijos ugdymo aplinka, įsigyjant šiuolaikines priemones bei įrangą, tokiu būdu padidinant ugdymosi kokybę akademijos ugdytiniams, sudarant didesnes galimybes aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą. Naujų mokymosi priemonių ir įrangos įsigijimas motyvuoja ugdytinius aktyviai įsitraukti į neformalų ugdymą, sudaro galimybes ir skatina motyvaciją siekti aukštesnių rezultatų, vykdoma neformalaus ugdymo veikla tampa efektyvesnė dėl pasiekto taikomų mokymo metodų kompleksiškumo.

Projektu siekiami kiekybiniai rezultatai:
 – suteikta galimybė ne mažiau kaip 46 mokiniams aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą panaudojant šiuolaikines technologijas ir priemones;
 – atnaujinta 1 neformaliojo ugdymo įstaiga (VšĮ Kauno futbolo akademija).

Projekto nauda: tiesioginę projekto naudą pajautė Akademijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, personalas, mokinių tėvai, varžybų ir renginių lankytojai). Teritoriniu požiūriu projektas aktualus Kauno miesto savivaldybės lygmeniu ir pagerino viešosios paslaugos prieinamumą ir kokybę.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.