fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Mes, VŠĮ „Be1Sc“, elektroninio pašto adresas: info@be1.lt telefono numeris: +37063603626 svetainė: https://be1.lt įmonė teikia profesionalių sportininkų rengimo, sportininkų testavimo, masinių treniruočių rengimo, įmonių ir individualių treniruočių organizavimo, masažo, sporto salės nuomos, švietėjiškos veiklos, renginių organizavimo paslaugas (toliau – mes) savo Klientams nuolat teikiame naujas, šiuolaikinius standartus atitinkančias Paslaugas. Mums svarbu ne tik Klientų patogumas ir galimybės, kurias suteikia mūsų Paslaugos, bet ir Klientų Privatumo apsauga. Mes investuojame savo išteklius, kad mūsų klientai jaustųsi saugūs, ir savo kasdieniame darbe rūpinamės, kad Klientų duomenys būtų apsaugoti.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės Lietuvoje galiojančių norminių aktų ir atsakingų institucijų išleistų privalomų nurodymų bei taisyklių, taip pat Europos Sąjungos norminių aktų, įskaitant, bet ne tik, reikalavimų, nustatytų duomenų tvarkymo, sąžiningos komercinės praktikos ir vartotojų teisių apsaugos srityje.

Ši Privatumo politika taikoma mūsų ir Kliento tarpusavio santykiuose, ji galioja kiekvienam dabartiniam Klientui, ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris naudojasi arba yra išreiškęs norą naudotis kuria nors mūsų paslauga, arba kuris kreipiasi į mus su bet kokiu prašymu ar reikalavimu, pateikia bet kokio tipo dokumentą, lankosi mūsų ofiso patalpose (adresas: Draugystės g. 13A), arba kreipiasi į mus naudodamasis nuotolinio ryšio priemonėmis, tarp jų e. paštu, vpn, rdc, skype arba telefonu (toliau viskas kartu – Klientas).

Ši Privatumo politika netaikoma kitų ekonominės veiklos vykdytojų atliekamiems duomenų tvarkymo veiksmams, įskaitant, jei Klientas lankosi kito ekonominės veiklos vykdytojo interneto ryšio arba naudojasi kito ekonominės veiklos vykdytojo paslaugomis ir patenka į tą interneto aptarnaujama mūsų ryšio kanalais, įskaitant interneto svetainę ir elektroninį paštą. Tokiais atvejais skatiname susipažinti su atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateiktomis asmens duomenų tvarkymo garantijomis.

Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti apie mūsų užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip mes saugome Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi bei kokias teises ir atsakomybę turi mūsų Klientai.

 

Sąvokos privatumo politikoje

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), pavyzdžiui, vardas, pavardė ir kt.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nėra Asmens duomenys ir nebėra susiejama su fiziniu asmeniu, nes visi asmenį identifikuojantys elementai iš informacijos sankaupos yra pašalinti.

Paslaugos – bet kokio tipo paslaugos, kurias mes teikiame vietoje arba nuotoliniu būdu.

 

Kaip mes gauname Asmens duomenis ir koks duomenų tvarkymo pagrindas

Savo klientams teikiame daug įvairių Paslaugų. Informacija, kurią gauname apie asmenį, priklauso nuo Paslaugos, kuria klientas naudojasi. Taip pat mes gauname tą informaciją, kurią Klientas mums pateikia bet kokio tipo bendradarbiavimo pagrindu.

Asmens duomenis galime gauti įvairiomis formomis, tarp jų šiomis:

 1. Klientas pateikia mums savo Asmens duomenis, t. y. kai Klientas arba Kliento įgaliotasis asmuo, įskaitant ir Kliento nurodytą asmenį susisiekti nuotolinio sandorio klausimais, kreipiasi į mus arba bendradarbiauja su mumis ar mūsų įgaliotais asmenimis, pavyzdžiui, naudojasi mūsų Paslaugomis arba pareikalauja kokios nors informacijos, pateikia paklausimą konkrečiu klausimu arba prašo išnagrinėti užklausą, apsilanko mūsų ofise arba kreipiasi į mus nurodytais informaciniais kanalais.
 2. Duomenys sukuriami naudojantis mūsų Paslaugomis, pavyzdžiui, skambinant arba lankantis ar naudojantis mūsų interneto svetaine, kita nuotoline prieigą į mūsų tarnybinę stotį.
 3. Mes galime gauti duomenų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, jei Klientas prašo susisiekti su mumis per kitus paslaugų teikėjus arba verslo partnerius, pavyzdžiui, dėl paslaugų atlikimą įrodančius dokumentų gavimo/teikimo konsultacijų įsigijimo, dokumentų pristatymo arba konkrečios vienos operacijos (pvz. bankinis pavedimas) atlikimo. Kad galėtume įgyvendinti norminių aktų reikalavimus ir užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą, mums gali reikėti užklausti duomenų ir iš viešai prieinamų registrų, kiek tai leidžia norminiai aktai.

 

Klientai turi teisę atsisakyti pateikti mums savo Asmens duomenis, tačiau tokiu atveju gali būti, kad mes negalėsime suteikti kliento pageidaujamų Paslaugų ir turėsime atsisakyti sudaryti sandorį ir / ar nutraukti esamą.

Duomenis tvarkome tik pagal konkretų duomenų tvarkymo pagrindą, taip pat remdamiesi Kliento paklausimu ir su juo susijusiu sandorio vykdymu; Kliento pateiktu sutikimu; norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu, taip pat mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsauga, kurią užtikriname palaikydami savo ir Klientų teisių ir interesų pusiausvyrą.

 

Kokius asmens duomenis mes gauname

Priklausomai nuo Paslaugos arba Asmens, duomenų tipai gali būti skirtingi. Bendrai asmens duomenų tipus galima suskirstyti į šias duomenų kategorijas:

 1. Pagrindiniai duomenys, tarp jų vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, e. pašto adresas;
 2. Duomenys, susiję su santykiais su Klientu, pavyzdžiui, informacija apie Klientams teikiamas paslaugas ir su Paslaugų teikimu susiję duomenys, pavyzdžiui, prietaisų, prieigų, teisių (duomenų bazės) patvirtinamieji dokumentai; konsultacijos paslaugos suteikti duomenys; su mokėjimais susiję dokumentai ir jų duomenys, Kliento ryšių duomenys, kuriuos gauname bendraudami vietoje arba nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, mums adresuoti e. pašto laiškai, paklausimai arba pokalbio telefonu metu pateikta informacija ir su Klientu sudarytas susitarimas; Kliento prašymai arba draudimai tvarkyti konkrečius duomenis atitinkamu tikslu;
 3. Duomenys, gauti remiantis Kliento sutikimu ir apibrėžti tuo metu, kai sutikimas buvo pateiktas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą taip pat lengvai, kaip jis buvo duotas, taip pat ir naudojantis mūsų ryšių kanalais. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

Mes specialiai nerenkame ir netvarkome asmeniškai identifikuojamos informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni nei norminiuose aktuose nustatyto amžiaus, suteikiančio teisę dirbti savarankiškai. Mes gerbiame tokių asmenų teises ir, prireikus teikti Paslaugas, prašome su mums susisiekti to asmens tėvus ar globėjus.

 

Kaip mes naudojame asmens duomenis

Mes tvarkome Asmens duomenis, kad galėtume teikti Paslaugas, užtikrinti veiksmingą Klientų aptarnavimą, bendradarbiavimą ir atlikti kitus mūsų veiklai ir Klientams svarbius veiksmus.

Saugodami savo Klientų Asmens duomenis, mes teikiame pirmenybę Nuasmenintam duomenų tvarkymui, kuriame asmuo neidentifikuojamas. Tačiau dažnai, atsižvelgiant į teikiamos Paslaugos arba bendradarbiavimo esmę, taip pat privalomų norminių aktų reikalavimus, turime tvarkyti identifikuojamus Asmens duomenis. Tokiu atveju duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių pagrindinių duomenų tvarkymo principų, ypač duomenų minimizavimo principo ir kitų norminiuose aktuose pateiktų reikalavimų.

Asmens duomenis mes tvarkome tik konkrečiu būtinu tikslu, remdamiesi nustatytais teisiniais pagrindais, įskaitant teisėtus mūsų interesus, pavyzdžiui:

 1. Paslaugų teikimo kokybės kontrolė ir nuomonės išsiaiškinimas. Mums svarbi teikiamų paslaugų kokybė ir tai, kad būtų įgyvendinamos norminiuose aktuose numatytos Kliento teisės gauti sandorį atitinkančias Paslaugas. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu.
 2. Pateiktų klausimų sprendimas, įskaitant įvairių patiektų klausimų ar skundų nagrinėjimą ir sprendimą. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu, taip pat remdamiesi pateiktu klausimu.
 3. Paslaugų teikimas ir sandorio vykdymas. Mes tvarkome duomenis, kad galėtume teikti Paslaugas ir vykdyti sudarytą sutartį (sandorį). Pavyzdžiui, mes tvarkome duomenis, kad galėtume atlikti pateiktos finansinės užklausos užsakymo atlikimą. Tvarkome duomenis bendraudami su Klientais, pavyzdžiui, siunčiame su Paslauga susijusius serviso pranešimus, kad informuotume apie paslaugos vykdymo rezultatą arba suteiktume Klientui kitą svarbią informaciją. Taip pat mums gali tekti susisiekti su Klientu dėl Paslaugos teikimo, pavyzdžiui, prireikus patikslinti VPN prieigos informaciją, finansinės operacijos atlikimo prašymo arba išsiaiškinti kitą papildomą informaciją, susijusią su Paslaugos ir /ar sandorio vykdymo eiga. Siekiant užtikrinti sandorio atsekamumą, mūsų susitarimai ir pokalbiai su Klientu konkrečiu klausimu gali būti fiksuojami elektroninėmis priemonėmis. Vykdant sandorį, mes turime administruoti atsiskaitymą ir vesti suteiktų Paslaugų apskaitą. Tais atvejais, kai Klientas nėra visiškai sumokėjęs už suteiktas Paslaugas, mes turime vykdyti procedūras likusiai sumai gauti norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu.
 4. Sutarties (sandorio) sudarymas / keitimas. Tikslas susijęs su naujais pasiūlymais esamiems arba naujiems sandoriams, įskaitant Paslaugas bet kuria pasiūlymo forma. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu.
 5. Komunikacija su Klientu. Mes palaikome kiekvieno teisę duoti, atšaukti arba keisti informacijos gavimo galimybes. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias Paslaugas, Asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Tokiais atvejais visada svarbus Kliento sutikimas. Jei Kliento sutikimas susijęs su informacijos gavimu iš verslo partnerio, pavyzdžiui, kad programinės įrangos gamintojas galėtų susisiekti su Klientu ir išsiaiškinti Kliento pasitenkinimą konkrečiais programinės įrangos produktais ir remonto atveju galėtų įvertinti kokybę, Kliento duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir e. pašto adresas su Kliento sutikimu gali būti pateikti konkrečiam programinės įrangos gamintojui. Tvarkymą atliekame teisėtų interesų ir Kliento pateikto sutikimo pagrindu.
 6. Privalomų norminių aktų įgyvendinimas. Mes tvarkome Asmens duomenis, kad vykdytume norminiuose aktuose nurodytas prievoles, pavyzdžiui, kad užtikrintume duomenų prieinamumą kompetentingoms įstaigoms, taip pat kad pateiktume atsakymus į pagal norminių aktų reikalavimus gautus staigų ir teismo paklausimus, įgyvendintume norminiuose aktuose numatytas Klientų teises ir savo, kaip ekonominės veiklos vykdytojo, prievoles, įskaitant paslaugų atlikimą įrodančius dokumentų rengimą / teikimą, rinkliavų ir kt. srityse.
 7. Iš klientų gauname duomenis reikalingus paslaugų teikimui. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu.
 8. Atsiskaitymų administravimas. Tikslas susijęs su veiksmais, atliekamais asmenų atsiskaitymo klausimais. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir sutarties (sandorio) pagrindu.
 9. Sukčiavimo prevencija ir / arba kredito rizikos vertinimas. Tikslas susijęs su teisinių interesų apsauga ir teisinių bei sutartinių įsipareigojimų vykdymu. Tikslas apima duomenų tvarkymą prieš sandorio sudarymą ir jo vykdymo laikotarpiu, kuris apima su informacijos tvarkymu susijusius veiksmus dėl sukčiavimo prevencijos. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo), sutarties (sandorio) pagrindu, teisėtų interesų ir Kliento pateikto sutikimo pagrindu.
 10. Skolų išieškojimas. Tikslas susijęs su skolos išieškojimo veiksmais, skirtais gauti, saugoti ir tvarkyti skolos išieškojimui reikalingus duomenis, taip pat pateikti ir įkelti informaciją apie skolą ir asmenį, įskaitant asmens duomenis, norminiuose aktuose nustatyta tvarka įregistruotose skolininkų ir kredito informacijos (kredito istorijos) duomenų bazėse, taip pat saugoti ir perduoti tretiesiems asmenims informaciją, kuri buvo pateikta ir išsiųsta ekonominės veiklos vykdytojui, įskaitant asmens duomenis ir su sandoriu susijusią informaciją, siekiant užtikrinti sandorio vykdymą, taip pat tais atvejais, kai asmuo nesilaikė sandorio sąlygų. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo), sutarties (sandorio) ir teisėtų interesų pagrindu.
 11. Asmenų ir objektų saugumas. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis, kad užtikrintume savo darbuotojų, infrastruktūros, paslaugų, informacijos, Klientų, tarp jų mūsų objektų, neteisėtų veiksmų ir kitokių grėsmių prevenciją, nusikalstamų veiksmų atskleidimą objektuose ir gretimose teritorijose, įskaitant informacines sistemas. Tikslas susijęs su priemonėmis, kurios įgyvendinamos fiziniais ir loginiais apsaugos būdais, įskaitant vaizdo stebėseną, leidimų (durų kontrolės) režimą ir kitas technines ir organizacines priemones, padedančias užtikrinti apsaugą nuo fizinių veiksmų sukeltų pažeidimų ir apsaugą, įgyvendinamą loginėmis apsaugos priemonėmis. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo), sutarties (sandorio) ir teisėtų interesų pagrindu.
 12. Paslaugų, procesų, informacinių sistemų statistika ir analizė, siekiant juos plėtoti ir tobulinti. Tikslas susijęs su mūsų žinioje esančių asmens duomenų tvarkymu siekiant įvertinti Paslaugos teikimo rezultatus, plėtoti ir gerinti mūsų Paslaugas, procesus, sistemas bei tinklą ir nustatyti mūsų įmonės tikslus bei plėtros kryptis. Mes galime tvarkyti duomenis statistiniais tikslais, verslo informacijai ir analizei, kuri padėtų mums priimti informuotumu pagrįstus sprendimus dėl veiklos tobulinimo ir apsaugos, taip pat rengti mūsų ekonominės veiklos ataskaitas. Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu.
 13. Asmens duomenų tvarkymas vidiniais administraciniais tikslais mūsų įmonėje. Tikslas susijęs su asmens duomenų tvarkymu įmonės vidiniais administraciniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant išvengti interesų konflikto ir neteisėtų sandorių sudarymo. Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu.
 14. Organizacinis valdymas (įskaitant raštvedybą, procesų, paslaugų, informacinių sistemų, asmenų apskaitą). Tikslas susijęs su integruotomis įmonės valdymo priemonėmis, laikantis nacionalinių ir tarptautiniu mastu pripažįstamų korporacijų valdymo principų, užtikrinant vidinių procesų skaidrumą, kontrolę ir tobulinimą. Duomenis tvarkome norminių aktų (įstatymo) ir teisėtų interesų pagrindu.

Visais atvejais Asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek reikia konkrečiam tikslui, atsižvelgiant į kiekvieno asmens Privatumą.

 

Kaip mes saugome Asmens duomenis

Mes užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą taikydami atitinkamas saugumo priemones ir laikydamiesi norminių aktų reikalavimų bei juose numatytų prievolių.

Kliento interesų apsaugos tikslais nuolat tobuliname savo saugumo procesus ir priemones. Šios saugumo priemonės apima personalo, informacijos ir techninių išteklių, IT infrastruktūros, taip pat pastatų, kuriuose dirbame, apsaugą. Naudodami šias priemones užtikriname atitinkamą informacijos apsaugos lygmenį, kad būtų užkirstas kelias neleistinai trečiųjų asmenų prieigai.

 

Kokiais atvejais mes galime pateiki Asmens duomenis

Atskirais atvejais gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas, pavyzdžiui, mums gali tekti pateikti asmens duomenis šių kategorijų gavėjams:

 1. Verslo partneriai, įskaitant verslo partnerius, padedančius teikti Paslaugas, užtikrinti kokybės kontrolę ir vystymą, taip pat partnerius, kurie teikia tam tikras pristatymo paslaugas, asmenų, objektų ir informacijos apsaugos ir saugumo paslaugas bei kitas Paslaugas. Pavyzdžiui, mes bendradarbiaujame su programinės įrangos gamintojais ir IT infrastruktūrą teikiančiais, kurie tvarko Asmens duomenis, kad Klientams pagal norminius aktus būtų užtikrintos naudojimo sąlygose nurodytos nuotolinės prieigos. Tokiais atvejais sandoriams vykdyti reikalingi Kliento asmens (tvarkytojo) duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir e. pašto adresas, jei jis buvo pateiktas), paslaugos tiekimą (sandorį) patvirtinančių dokumentų kopijos gali būti perduoti Kliento prietaiso (kompiuterizuotos darbo vietos) IP, MAC, prieigos vardas, slaptažodis arba jo nurodytam asmeniui kaip valdytojui, siekiant įgyvendinti tvarkymo tikslą – įvykdyti nuotolinę prieigą prie informacinės sistemos (toliau – IS). Būtinais atvejais mes bendradarbiaujame su savo partneriais, kurie teikia IS administravimo Klientams paslaugas. Tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento užsakymai – sandorio vykdymas ir norminių aktų laikymasis. Verslo partneriai Asmens duomenis gali naudoti tik tais tikslais, dėl kurių mes ir verslo partneriai esame susitarę. Mes atitinkamai rūpinamės, kad mūsų verslo partneriai laikytųsi šioje Privatumo politikoje ir norminiuose aktuose Klientams numatytų saugumo reikalavimų.
 2. Priežiūros įstaigos. Kad vykdytume norminių aktų reikalavimus, mums gali reikėti pateikti Asmens duomenis rinkos priežiūros įstaigoms, teisėsaugos institucijoms pagal norminių aktų reikalavimus.
 3. Kiti asmenys. Duomenys gali būti tvarkomi remiantis Kliento pateiktu sutikimu arba prašymu, įskaitant tuos atvejus, jei Klientas yra sutikęs su tolesniu duomenų tvarkymu trečiojo asmens nustatytu tikslu. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei Klientas naudoja kokio nors konkretaus gamintojo prietaisą nuotoliniam prisijungimui prie IS ir yra sutikęs, kad gamintojas susisieks su Klientu išsiaiškinti Kliento pasitenkinimo jo produktais bei įvertinti kokybę. Tokiu atveju Kliento duomenis gauna ir tvarko konkretus gamintojas, kad galėtų susisiekti su Klientu.

Be aukščiau išvardintų atvejų, gali pasitaikyti, kad mes Asmens duomenis perduosime kitam asmeniui dėl įmonės perleidimo, jungimosi, įsigijimo, mūsų aktyvų pardavimo arba Paslaugų teikimo funkcijų perdavimo kitam ekonominės veiklos vykdytojui.

Mes užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą taikydami saugumo priemones pagal norminių aktų reikalavimus.

Mes galime tvarkyti Nuasmenintus duomenis. Tokie duomenys, kurie neleidžia identifikuoti asmens, gali būti naudojami kitais tikslais ir perduodami kitiems asmenims.

 

Kiek ilgai mes saugome duomenis

Mes saugome Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus, jei ilgesnis jų saugojimas nėra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius aktus. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti taikome kriterijus, kurie atitinka norminiuose aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgiame ir į Klientams numatytas teises, pavyzdžiui, nustatydami tokį duomenų saugojimo laikotarpį, kuriuo gali būti pateikti su sandoriu susiję reikalavimai, jei jų kiltų.

Nuasmenintų duomenų saugojimui netaikomi apribojimai, tačiau ir juos mes saugome tik tol ir tik tiek, kiek reikia.

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad informacija apie Klientą būtų teisinga ir aktuali. Todėl skatiname Klientus informuoti mus apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

 

Kokios Kliento teisės ir ko mes tikimės iš Kliento teisės

 1. pateikti pašymą ir gauti informaciją apie duomenis, kuriuos mes iš Kliento gauname ir saugome, jei norminiai aktai nenumato kitaip. Informaciją apie save Klientas gali gauti kreipdamasis raštu arba apsilankęs mūsų ofise.
 2. pareikalauti prieigos prie savo duomenų, juos taisyti ir šalinti, prireikus papildyti ar apriboti tvarkymą, taip pat įgyvendinti teisę prieštarauti tvarkymui, įskaitant prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, kuris vykdomas remiantis teisėtais interesais, kiek tai numatyta norminiuose aktuose, taip pat pasinaudoti duomenų perkeliamumo teise. Informuojame, kad duomenų taisymo, šalinimo, ribojimo, nutraukimo arba perkėlimo atveju galimas dalinis arba visiškas paslaugų sustabdymas negrįžtamai. Pasirinkus informaciją apie save gauti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, paštu, Klientas yra atsakingas už pasirinkto būdo saugumą ir asmens, kuris atstovauja pateikėją, elgesį;
 3. bet kuriuo metu atšaukti savo pateiktus sutikimus, kuriuos Klientas mums yra davęs. Sutikimų davimas arba atšaukimas yra laisvas kliento pasirinkimas ir nesukelia papildomų prievolių. Tačiau jei Klientas nusprendžia atšaukti kokį nors sutikimą, reikia nepamiršti, kad atšaukimas neturi įtakos tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki atšaukimo, ir su sutikimu susijęs duomenų tvarkymas nebebus vykdomas ir Klientui gali būti nebeprieinamos visos ankstesnės galimybės.
 4. kreiptis į mus ir rinkos priežiūros įstaigas duomenų tvarkymo klausimais. Jei reikia pagalbos gaunant išsamesnės informacijos apie šią privatumo politiką, duomenų tvarkymo aspektus arba taikomus duomenų apsaugos norminius aktus, prašytume kreiptis į mus, mes išsamiai išnagrinėsime kilusį klausimą ir pateiksime atsakymą. Bet kuriuo atveju Klientas visada gali pateikti skundą ir atsakingai įstaigai duomenų tvarkymo priežiūros klausimais.
 5. kreiptis į mus visais Klientams svarbiais klausimais, taip pat dėl Privatumo politikos ir taikomos duomenų apsaugos. Atsakymą stengsimės pateikti kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jei tik dėl klausimo apimties nebus reikalingas papildomas laikas.

Klientų prašymus dėl minėtų teisių nagrinėjame nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Prašymą galima pateikti mūsų ofise arba nuotoliniu būdu, suteikiant galimybę identifikuoti save kaip konkrečių asmens duomenų subjektą ir įsitikinti pateikto prašymo esme ir pagrįstumu.

Kliento atsakomybė:

informuoti mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums svarbu, kad turėtume teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;

pateikti reikalingą informaciją, kad ryšium su Kliento prašymu galėtume identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendraujame arba bendradarbiaujame tikrai su konkrečiu Klientu. Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad mes galėtume būti įsitikinę, jog Klientas tikrai yra Asmens duomenų subjektas ir kad bendravimo ir (arba) bendradarbiavimo metu atskleista informacija apie Klientą bus pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. Pavyzdžiui, kai Klientas nori išsiaiškinti duomenis apie save atsiuntęs mums paklausimą. Tokiu atveju mums svarbu įsitikinti, kad Klientas tikrai yra tas, kuris šį prašymą pateikė ir pasirašė. Atitinkamai mes galime prašyti pateikti papildomos identifikuojamosios informacijos. Tačiau jei Klientas nebus pateikęs papildomos informacijos ir (arba) mes turėsime abejonių dėl informacijos prašančio asmens, Klientų duomenų apsaugos sumetimais (kad duomenys nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims) mes galime atsisakyti atskleisti duomenis tol, kol įsitikinsime, kad minėtų duomenų prašo tikrai Klientas.

Prieš pradėdami bendradarbiauti su mumis, susipažinkite su šia Privatumo politika, taip pat supažindinkite su ja kiekvieną asmenį, susijusį su Klientu, kurio interesai dėl to gali būti paliesti Kliento duomenų tvarkymo procesuose. Ši Privatumo politika yra neatskiriama mūsų teikiamų Paslaugų dalis. Mes tikimės, kad Klientas mums pateiktus duomenis naudoja sąžiningai ir nepažeidžia kitų asmenų teisinių interesų. Tais atvejais, kai pagal atitinkamas sąlygas Klientas gali suteikti prieigą prie savo Paslaugų ir (arba) kitam asmeniui (pavyzdžiui darboutojui) arba leisti jais naudotis kartu, Klientas yra atsakingas už šių asmenų informavimą apie konkrečiame procese vykdomą duomenų tvarkymą ir su tuo susijusius įsipareigojimus. Tais atvejais, kai duomenys yra tiesiogiai susiję su kitu asmeniu (duomenų subjekto pasikeitimo atveju), Klientas privalo mus nedelsiant apie tai informuoti. Iki visiško asmens identifikavimo duomenys priskiriami Klientui, kaip duomenų subjektui.

 

Kaip galima sužinoti apie šios Privatumo politikos pasikeitimą

Mes nuolat plėtojame ir tobuliname savo veiklą, kartais keičiame ir papildome šią Privatumo politiką. Todėl skatiname Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija mūsų ofise ar kitais mūsų komunikacijos kanalais. Kai šią Privatumo politiką pakeisime, apie tai pranešime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

 

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos arba vykdomo asmens duomenų tvarkymo, prašytume kreiptis į mus naudojantis šioje Privatumo politikoje pateikta kontaktine informacija.